Referat 08.03.2017

Ålbækparkens  Grundejerforening

v/formand  Niels Brøndum           

Ålbækparken 141...7860 Spøttrup

E-mail: niels@brondums.net       

tel:    22796373                           


Referat af bestyrelsesmødet Ålbækparkens Grundejerforening.


torsdag den 9.marts 2017.


1.Siden sidst.  Vi har modtaget en forespørgsel fra koordineringsgruppen for Lihme sogn, om Ålbækparkens Grundejerforening ønsker at deltage i gruppens arbejde. Formanden kontakter gruppen og meddeler, at vi gerne vil deltage ved formand Niels Brøndum.

Vedr. de afsatte traktorspor på den grønne sti ved bækken. Kommunen arbejder med sagen.

Bestyrelsen ønsker at kende skælpælenes placering hos en af vore grundejere. Sagen tages op på næste møde.


2. Økonomi. Foreningen har en kassebeholdning på kr. 85717,-. Det bemærkes, at flere udgiftskrævende tiltag er blevet udsat. Disse gennemføres og betales således i 2017. Det blev

besluttet at medsende en oplysningsseddel sammen med årets indkaldelse til generalforsamlingen    2017 . Oplysningssedlen skal udfyldes med grundejernes e-mailadresser samt opdaterede oplysninger om bopæl og telefonnumre,som findes på foreningens hjemmeside. Postforsendelser er dyre, og derfor ønsker bestyrelsen at fremsende indkaldelse til generalforsamlingen som mails. Dette kræver dog en ændring af foreningens vedtægter. Forslag til ændring af pågældende vedtægt fremsendes af bestyrelsen til behandling på årets generalforsamling.


3 Veje og stier. Vejene høvles og der pålægges grus inden Påske. Der aflægges ligeledes grusbunker ved stikvejene inden Påske. Ernst bestiller og Niels tager med rundt, idet der aflægges mere grus nogle steder, og der aflægges grus ved stikvejen indtil grundene 60-73.


4 Dræning af stamvej 1. Den planlagte dræning udsættes indtil rørlægningen ved no.105 er afsluttet,og sagen drøftes herefter på et kommende bestyrelsesmøde inden arbejdet iværksættes. Det er planlagt at dræningen placeres langs grundene 37+46+47.

                                                                           

5.Beplantningsplan. Nomi 4S har fremsendt en beplantningsplan for tilplantningen omkring de opsatte molokker. Bestyrelsen har bedt om en stedsegrøn beplantning, et ønske der dog ikke blev tilgodeset i den fremsendte plan. Bestyrelsen har ønsket,at der plantes Etna-kirsebærlaurbær. Vi

afventer nu et svar fra Nomi 4S.


6. Møde med Skive kommune. Bestyrelsen har konstateret et misforhold mellem de af Nomi 4S udarbejdede projekttegninger for molokkerne og det faktisk afsluttede projekt. Mødet hos Skive kommune skal gerne belyse dette, således bestyrelsen kan få indsigt i dette misforhold. Endvidere skal vi drøfte beplantningen omkring molokkerne samt den kommende vedligeholdelse af denne beplantning.


7.Ålbækparken 105 . Det er nu aftalt med  denne grundejer, at der kan nedlægges nye rør på grunden i stedet for de gamle rør, der ikke længere fungerer. Arbejdet påbegyndes, så snart jorden er tilstrækkelig tør. Niels kontakter entreprenøren og får en opdatering på prisen. Grundejererne af

no. 105 og no. 112 kontaktes mindst 1 uge før arbejdet sættes i gang.

                                                       

8. Klipning af grøfter. Bestyrelsen ønsker, at grøfterne klippes 2 gange om året i stedet for som nu 1 gang. Niels aftaler forløbet med Skive kommune. Ernst aftaler med entreprenøren, at grøften ved

”den gamle sø” renses op 1 gang om året.

                                                                                                         

9. Arbejdslørdag. Det er besluttet, at der afholdes en arbejdslørdag. Alle foreningens bænke skal repareres. Andre forhold drøftes senere. Datoen meddeles på generalforsamlingen.

                             

10. Evt. Vedr. foreningens badebro. Vi udbeder os den samlede korrespondance vedr. badebroen. Lone arbejder med sagen.


Næste gang der opsættes adresselister i infoskabene præsenteres disse med en mindre skriftstype.


Det er aftalt, at Sonja modtager materiale fra Bo vedr. den kommende generalforsamling inden 1. maj.                                                                                                                                                           


Det blev meddelt, at Sonja Jensen ikke genopstiller ved årets generalforsamling. Sonja  varetager jobbet som foreningens kasserer.

                                                                                                                         

Lone Børmark meddelte, at hun ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Lone varetager jobbet som foreningens webmaster, og Lone er dermed ansvarlig for foreningens hjemmeside. Det bliver således den valgte 1. suppleant til bestyrelsen på årets generalforsamling, der skal afløse Lone.   


Bedste hilsner

Bo..