Referat 08.09.2017

Ålbækparkens  Grundejerforening v/formand  Niels Brøndum           

Ålbækparken 141...7860 Spøttrup

E-mail: niels@brondums.net       

tel:    22796373                           

Ålbækparkens Grundejerforening.


Der indkaldes hermed til et bestyrelsesmøde fredag den 8. september 2017  kl.10

Mødet holdes hos  Helmer Støvring. Ålbækparken 153 7860 Spøttrup     


1.Underskrivelse af referat fra sidste møde   

2.Siden sidst

3.Økonomi

4.Veje og stier

5.Drøftelse af medlemskab hos Ålbækparkens venner/evt. Bestyrelsespost

6.Forhold vedr. manglende tinglysninger i området v/ formanden

7.Bestyrelsens godkendelse af oprydning i diverse foreningspapirer.

8.Planlægning af arbejdsdagen

9.Evt.

           

Referat:

1.Referatet blev underskrevet

2 Siden sidst. Bestyrelsen drøftede sikkerhedsforholdene i forbindelse med flydepontonen. Konklusionen på denne drøftelse blev, at svømning foregår på eget ansvar.

Marius Dahl er indstillet på at lade parcel 5bl på stamvej 1 overskøde til Grundejer

foreningen. Formanden kontakter Marius Dahl med henblik på at sætte arbejdet i gang, og  undersøger om der evt. foreligger et ejendomsskattebilag. Bo kontakter Nomi.

3.Økonomi. Kassebeholdningen er pr. 6.9.17  kr. 117.174,-.Budgettet udviser en udgift for 2017-2018 på kr. 101.000. Der er således et begrænset råderum i indeværende år.

4.Veje og stier. Vi mangler at få aflagt enkelte grusbunker. Der foretages skrabning i området ved no. 119, og endvidere skrabes stamvej 1. Aktiviteterne styres af formanden.

5.Medlemsskab. Bestyrelsen tegner et medlemskab til Ålbækparkens Venner. Helmer kontakter og betaler.

6.Manglende tinglysning : Se punkt 2

7.Oprydning. Bestyrelsen siger ja-tak til, at Niels Brøndum gennemgår foreningens bilag med henblik på en oprydning i papirstakken.

8.Arbejdsdagen. Der er tilmeldt 18 personer. Der etableres 3 arbejdshold, og disse arbejder med udlægning af flis, reparation af foreningens bænke og forplejning. Jan H Pedersen kontaktes af Bo vedr. udlån af materiel.

9.Evt. Budget 2018-2019 udarbejdes således, at det kan vedlægges indkaldelsen til general-forsamlingen 2018. Slåning af grøften bestilles af Niels. Bo rykker for et svar vedr. reglerne for Skt. Hans bålafbrænding.

             

            Sekr. Bo Bertel