Referat 12.06.2017

Ålbækparkens  Grundejerforening

v/formand  Niels Brøndum           

Ålbækparken 141...7860 Spøttrup

E-mail: niels@brondums.net       

tel:    22796373                           


Referat af bestyrelsesmødet den 12. juni 2017.


1.Konstituering:

Formand: Niels Brøndum

Næstformand: Ernst Andersen

Kasserer: Helmer Støvring

Webbmaster: Jytte Christensen

Sekretær : Bo Bertel


2. Referatet blev underskrevet


3. Siden sidst :

Adresselisterne redigeres således at flg.fremgår: 1.Adresse i Ålbækparken, 2.navn og 3. telefon.

Det er aftalt, at de nyplantede grantræer ved Ålbækparken 1 ud mod stamvejen er fjernet senest 1. november 2017.


4.Veje og stier.

Det er besluttet, at udsætte den planlagte dræning langs stamvej 1. Forholdet vurderes igen ved det første bestyrelsesmøde i 2018.

Ernst Andersen foranlediger, at der køres grus på stamvej 2 fra det nederste sving og op til landevejen. Endvidere aflægges supplerende mængder grus ved nogle stikveje. Vognmanden kontakter formanden inden grusningen.


5. Økonomi og kassebeholdning.

Forholder sig som ved regnskabsaflæggelsen til generalforsamlingen.


6.Arbejdslørdagen 17.6. 

Arbejdslørdagen er aflyst. Der havde meldt sig 1 grundejer.

Der arrangeres 1 ny arbejdslørdag den 23.9.17 fra kl. 10 til 13. Dagen meddeles til grundejerne via en tilsendt mail. Deadline mht. tilmelding til dagen er 1.9.17


7. Henvendelse vedr. dræn ved no 82.

Grundejerforeningen vedligeholder grøfter og dræn på foreningens fællesområder. Men bestyrelsen kan ikke støtte forhold vedr.dræn  på den enkelte grundejers matrikel. Sekretæren sendes brev/mail til grundejeren.


8. Terrænpleje

Bestyrelsen hat modtaget en henvendelse fra no.112 vedr. terrænpleje. Bestyrelsen besigtiger området og planlægger herefter det eventuelle omfang af terrænplejen. Sekretæren orienterer grundejeren om beslutningen.


9. Sankt Hans

Formanden arrangerer mandskab til pasning af grillen. Helmer Støvring foretager de nødvendige indkøb. Niels ekspederer øl og vand. Bo tænder op. Ernst sørger for stakning, halm, heks, og traktor. Ernst og Helmer sætter heksen op kl. 14.15.

Bo anmelder båltændingen til brandmyndigheden .


10. Søen

Formanden kontakter Ålbækparken no. 1 for at aftale det videre forløb i forbindelse med  oprensning of området. Der tilstræbes en aftale om den fremtidige vedligeholdelse.


11. evt.

Næste møde holdes den 8.9. 17 kl. 10.00 hos Helmer Støvring.


Ålbæk den 12.6.2017

Bo Bertel