Referat 24.11.2017

Ålbækparkens  Grundejerforening

v/formand  Niels Brøndum           

Ålbækparken 141...7860 Spøttrup

E-mail: niels@brondums.net       

tel:    22796373                           

cvr: 33430183


Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde den 24.11.2017 kl.11.15.- hos Niels Brøndum.


Dagsorden

1. Siden sidst.

2. Økonomi

3.Veje og stier

4. Evaluering af arbejdsdagen

5. Klage fra grundejer

6.Eventuelt


Referat.

Fraværende  Jytte Christensen

Mødet sluttede k.14.00. Bo Bertel måtte gå kl. 13.40

1.Siden sidst:

a. Bestyrelsen vil opfordre medlemmerne til at besøge foreningen hjemmeside, således man kan holde sig opdaterede om nyheder fra vores område.

b.Bestyrelsen besluttede at grøften mellem stamvej 1 og stamvej 2 skal renses op.Forventet pris max. 3000,-. Brian Pedersen kontaktes. Niels og Ernst styrer dette arbejde.

c.Generalforsamingen 2018 afholdes fredag den 8.juni 2018.

d.Påfyldning af jord på området ved „søen“. Vi ser tiden an, og vitager sagen op igen til foråret 2018.

e. Opkrævning af kontingent. Bestyrelsen besluttede, at ved kontingent indbetalingen i 2018 skal indbetalingen foregå over netbank eller mobilpay.

f. Grøfterne klippes 2 gange pr. år.

2.Økonomi:

Der er tilgået foreningen kr. 10.560 fra Nomi 4S som en erstatning for pålægning af servitut ved etablering af molokker. Periodens overskud andrager pr. 24.11.2017 kr. 14.472,81.

Kassereren udleverede en kasseaftemning pr. 16.11.2017 til bestyrelsen.

3.Veje og stier:

Bestyrelsen finder tilstanden på veje og stier tilfredsstillende pr. 24.11.2017.

Bestyrelsen besluttede, at der plantes et antal Amalancier bukse og Paradisæbletræer langs det nyligt indklippede område.

4.Evaluering af arbejdsdagen:

Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med både fremmødet og indsatsen fra de fremmødte på dagen.

5.Klage fra grundejere:

Bestyrelsen behandlede fremsendte klage. Der udarbejdes en svarskrivelse,der herefter fremsendes til de pågældende.

6. Evt. Bestyrelsen havde en drøftelse om at kassere foreningens gamle regnskaber. Punktet sættes på næste dagsorden, hvor sagen besluttes.