Generalforsamling 2008

Referat af generalforsamlingen afholdt  fredag den 13. juni 2008 kl. 20.00 i Lihme Forsamlingshus.


Formanden Per Kai Jensen bød de 71 fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent.

Børge Nielsen blev foreslået og valgt. Børge Nielsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Børge Nielsen gav herefter ordet til formand Per Kai Jensen, der fremlagde bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning

Jeg vil bede medlemmerne om at undlade at ryge under generalforsamlingen, og opfordre vedkommende der bliver valgt til dirigent om at holde rygepauser.

Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til medlemmerne i Ålbækparkens Grundejerforening. En særlig velkomst til de nye medlemmer. Det er skønt at se, når der bliver bygget huse eller de gamle bliver renoveret. Men der er ikke ret mange grunde tilbage.

Der er stadig store problemer med vedligeholdelsen af vore veje, samt hvilken standard vi har råd til. Men en generalforsamling uden denne snak var også en tam forestilling. Men det der blev lavet ved den første stamvej sidste år fungerer godt. Men når den første grund bliver så meget forhøjet kan det give problemer igen. Bestyrelsen har et forslag, der kommer senere.  Renovationsvognen der afhenter vore sække/containere bliver ikke mindre, og dette giver problemer først på året. Hvert andet år når sivebrønden eller septiktanken skal tømmes, er der de samme problemer. Tidspunktet hvor denne tømning finder sted har kommunen ingen indflydelse på. Men vi kan selvfølgelig rette en henvendelse til selskabet, og forespørge om de kan foretage tømning senere på året af hensyn til vejene. Muldvarpebekæmpelse i foråret 2008 er foretaget. Der er opsat skilte med ”blind vej, hund i snor & max 20 km” på vore veje, og jeg synes, at det fungerer meget godt. Desværre er der nogle der lufter hunden fra bilen, og så kan den selv finde hjem. I vore skabe er der opsat:  nye adresse-lister- meddelelse om hvornår affaldsposerne tømmes, og hvor der kan købes ekstrasække. Der er stadigvæk mulighed for at komme af med haveaffald på Genbrugspladserne i Kåstrup & Skive og det er gratis. Husk ved salg af sommerhuset at orientere Grundejerforeningen om den nye ejer, da kommunen ikke yder denne service mere. Indklipning af vore stier. Grundejerne har pligt til at klippe ind til SKEL. Nogle grundejere har fået en skrivelse om dette og jeg synes, at det ser rimeligt ud. Men husk også toppen.

Så har vi et problem med, at nogle grundejere kører med nogle køretøjer der ikke er lovlige. Politiet kan kontaktes på nr. 114. Det må være op til den enkelte grundejer, hvordan man vil reagere.

I det forgangne år er der afholdt 5 bestyrelsesmøder. Kommunen beklager den sene opsætning af badebroen. Man vil tage forløbet op til nyvurdering på næste møde. For selvfølgelig skal der opsættes en badebro her hvert år. På den store sti til stranden mellem de 2 stamveje er der blevet fældet mange træer. Grenene er lavet til flis. Det ser pænt ud. Overdragelse af 2 arealer: 2s og 2ct Nørhede Lihme på henholdsvis 687 m2 og 18 m2. Der står i servitutterne, at vi er pligtige til at overtage disse arealer. Omkostningen herved er alene til det papirarbejde, der skal fortages i forbindelse med overdragningen. Så det skal jeg have lov til her på generalforsamlingen. Så skal Kort og Matrikelstyrelsen have tilsendt et referat fra Generalforsamlingen. Herefter kan sagen ordnes. Husk Skt. Hans bål lørdag den 28 juni kl. 20. Der vil som sædvanlig være et lille traktement.  Henlægning af grene, kviste og små træer kan finde sted fra fredag den 20.juni til lørdag den 28 juni kl. 20.00.Hermed vil jeg slutte min beretning. Det er den sidste fra mig. Jeg håber, at vi må få en dejlig sommer med mange solskinstimer og ingen vand.


Spørgsmål til formandens beretning:

Et medlem bad om en uddybende forklaring vedr. overdragelsen af de omtalte 2 jordlodder, som foreningen er pligtige til at overtage. Medlemmet var i tvivl om, hvor de omtalte jordlodder er beliggende.Formanden understregede, at jordlodderne ikke i sig selv kostede noget. Foreningens udgift var alene udgiften til det administrative arbejde, der  skal foretages i forbindelse med overdragelsen.

Formandens beretning blev herefter sendt til afstemning. Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskabet.

Regnskabet blev fremlagt af Børge Nielsen, der kunne konstatere, at regnskabet var revideret

Af Børge Nielsen og Kurt Lykke og alle bilag til regnskabet var blevet forelagt.

Spørgsmål til regnskabet. Et medlem spurgte til, hvorfor der ikke var balance mellem udgiften til slåning af grunde og indtægten fra samme. Formanden gav en forklaring herpå. Et medlem spurgte til købet af de 2 matrikelnumre, der optræder i regnskabet. Formanden forklarede, hvor de pågæl-dende arealer var placeret.

Herefter blev regnskabet sendt til afstemning. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der var indkommet 7 forslag.

4.1.Forslag fra Marianne og Helmer Støvring. Ålbækparken 153.

”Vedtægtsændring af vedtægtens §4: Kun 1 stemme pr. matrikel.” 55 stemte for forslaget. Idet mere end 2/3 af de fremmødte medlemmer stemte for forslaget, er ovenstående vedtægtsændring vedtaget og skrives ind i foreningens vedtægter.

4.2.Forslag fra Marianne og Helmer Støvring.Ålbækparken 153.

” Årsregnskab skal vise både regnskabs- og budgettal for det pågældende år samt regnskabstal fra  det forrige års årsregnskab”.

Følgende fremtidig procedure blev aftalt: Årsregnskabet skal vise både regnskabstal for det pågældende år samt regnskabstal fra det forrige år.

4.3.Forslag fra Else Ilsøe. Ålbækparken 120.

Else Ilsøe ønskede at tage problemet vedr. ulovlig kørsel af uindregistrerede køretøjer på veje og græsarealer op. Vi havde en debat om problemet . Vi opfordrer til,  at alle respekterer, at motorise-ret færdsel på stierne ikke finder sted!.

4.4.Forslag fra Niels Bjerre. Ålbækparken 123.

a. At der opnås et flertal på generalforsamlingen til etablering af et mere stabilt slæbested.

b. At der opnås tilladelse fra relevante myndigheder.

c. At etablering af slæbestedet sker uden udgift for Ålbækparkens Grundejerforening.Udgifter til etablering sker alene ved indskud fra de interesserede parter.

d. At samtlige medlemmer af Ålbækparkens Grundejerforening kan benytte slæbestedet frit og vederlagsfrit.

e. At der inden etablering fremlægges en beskrivelse af projektet for bestyrelsen for Ålbækparkens Grundejerforening der på generalforsamlingen ved simpelt flertal har opnået bemyndigelse til at godkende/afvise projektet.

Generalforsamlingen stemte, om denne bemyndigelse skulle gives til bestyrelsen for Ålbækparkens Grundejerforening. Et klart flertal stemte for forslaget.

4.5. Forslag fra Anne-Marie Henriksen og Henrik Neergaard. Ålbækparken 75.

Vort forslag er, at man sætter kontingentet op med mindst  kr. 300,00. Disse penge skal gå til grus og vedligeholdelse af alle veje.

Vi havde en længere debat om vejenes tilstand. Forslaget kom ikke til afstemning.

Man blev enige om en ordning, hvor bestyrelsens forslag om, at der udlægges en portion grus på de enkelte stikveje sættes i gang. Beboerne langs vejen skal således selv udlægge gruset efter behov.

Beboere med vanskelige vejforhold skal rette henvendelse til bestyrelsen om dette med henblik på at få undersøg, hvilke muligheder der er for at forbedre vejforholdene.

4.6.Forslag fra Kaj Bundgaard. Ålbækparken 22.

Jeg vil bede generalforsamlingen ophæve den kollektive bekæmpelse af muldvarper. Grunden til ophævelsen er, at der ikke må nedlægges gift inden for 10 meter fra husene, så det kan være begrænset, hvor mange steder man kan nedlægge giften.

Der var en debat om emnet, hvorefter forslaget blev sendt til afstemning. 30 stemte for forslaget.

18 stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget.

4.7.Forslag fra Marianne og Helmer Støvring. Ålbækparken 153

Indkomne forslag til kommende generalforsamling udsendes sammen med indkaldelsen og dagsorden eller skrives direkte under punktet”indkomne forslag”. Forslaget er en vedtægtsændring,

og fremsendes derfor til behandling på generalforsamlingen 2009.

5. Valg til bestyrelsen.

På valg var Kaj Bundgaard. Per Kai Jensen (modtager ikke genvalg), Per B Frandsen( modtager ikke genvalg). Følgende kandidater kunne vælges:

Kaj Bundgaard, Ålbækparken 22,

Lone Børmark,  Ålbækparken 34

Ernst Andersen  Ålbækparken 78

Kaj Pedersen     Ålbækparken 117B

Valgt til bestyrelsen blev: Kaj Bundgaard, Lone Børmark, Ernst Andersen.

1.suppleant blev Kaj Pedersen

2.suppleant blev Lone Jensen, Ålbæk Strandvej 18.

Til revisor valgtes Per Kjærsgaard, Ålbækparken 114

Til revisorsuppleant valgtes Mona Bjerre, Ålbækparken 123.

6. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorar.

Der blev stemt om en kontingentforhøjelse til kr. 650,00. Forslaget faldt.

Herefter fortsætter kontingentet og bestyrelseshonorarer uforandret i det kommende år.

7.Eventuelt

Ole Uhrbrand opfordrede bestyrelsen til evt. ved næste års generalforsamling, at få en kompetent person til at gennemgå et kort, der viser, hvor foreningens fællesarealer er placeret. Igen i år var der på generalforsamlingen spørgsmål til fællesarealet bag nummer 117A, og bestyrelsen blev opfordret til at få undersøgt sagen til bunds sammen med indehaveren af 117A Kaj Pedersen. Kaj Pedersen

oplyste i et indlæg, at man naturligvis havde ret til og var velkommen til at færdes over fælles-arealet. Et medlem efterlyste en større container ved stamvejen, og opfordrede bestyrelsen til at undersøge, hvad det ville koste med en større container. Containeren er kun beregnet til dagrenovation, men desværre fyldes alle former for affald i containeren. Alle medlemmer op-fordres hermed til at respektere, at kun dagrenovation må kommes i containeren. Sekretær Bo Bertel rettede en tak til til den afgåede kasserer Per B Frandsen for veludført arbejde gennem 18 år. Ligeledes blev der rettet en tak til den afgåede formand Per Kai Jensen for godt formandskab gennem 4 år og for deltagelse i bestyrelsesarbejdet gennem mange år. Dirigenten Børge Nielsen udtalte ligeså rosende ord til de afgående 2 bestyrelsesmedlemmer. Herefter var der ikke flere indlæg og dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden .Ordet blev herefter givet til Per Kai Jensen, der takkede for årene i bestyrelsen for Ålbækparkens Grund-ejerforening.


                                                            Hermed ønskes alle om en god sæson i Ålbækparken

                                                            Holstebro, den 20 juni 2008

                                                            Bo Bertel. Sekretær.


Meddelelse: Det meddeles hermed, at forslag til generalforsamlingen 2009 skal være bestyrelsen i

hænde senest 1.04.2009. Bestyrelsen ønsker hermed at tilgodese det synspunkt, at alle forslag skal

være kendte af medlemmerne inden generalforsamlingen.

Med dette referat medsendes den reviderede udgave af foreningens vedtægter.