Generalforsamling 2011

Referat fra Ålbækparkens Generalforsamling 10.06.2011.


Generalforsamlingen blev holdt i Lihme forsamlingshus.

Formand Bo Bertel, bød velkommen til 55 fremmødte medlemmer og derefter blev der sunget med på Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Bo præsenterede bestyrelsen og hvad hver især udfører.

Lone Børmark er ansvarlig for vores hjemmeside, hvorfra der er mange nyttige oplysninger.

Ernst Andersen er næstformand og hjælper med veje/stier/grønne områder.

Sonja Jensen er kasserer, og informerer bestyrelsen om økonomien på hvert bestyrelsesmøde.

Hans Hovgaard er sekretær.

Valg af dirigent.

Gert Kjærsgård blev foreslået og valgt. Gert konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og

gav derefter ordet til Bo Bertel til fremlæggelse af bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning.

Sct.Hans.

Vi havde sidst år igen et vellykket Sct. Hans arrangement ved vores bålplads. Der var ca. 170 fremmødte. Det er dejligt, at der er så god opbakning til dette arrangement. Aftenen startede lidt dramatisk, idet et af de fremmødte medlemmer pludselig råbte: Man brænder da ikke Dannebrog, og det gør vi naturligvis ikke. Men vores heksemager havde udstyret heksen med et papirflag i hånden, og det var naturligvis ikke gjort i nogen dårlig hensigt. Tværtimod var det for at signalere, at vi skulle have en hyggelig aften sammen, det blev hurtigt rettet af vores dygtige næstformand, der elegant kravlede op i toppen af bålet og fjernede flaget. Derefter kunne vi tænde bålet, og det blev et flot bål og en hyggelig aften. Vi har den aftale med hinanden, at grene, kviste og små træer må henlægges på bålpladsen til afbrænding. Den aftale fungerer fint, hvilket vi kan se dagen efter, idet bålet er brændt helt ned. Hvis der henlægges større træer eller trærødder så vil der ligge rester, som bestyrelsen efterfølgende skal fjerne, så stor tak til grundejerne for at bruge denne ordning på en god måde.

Badebroen.

På sidste års generalforsamling blev der stillet forslag om at bevare badebroen. Forslaget blev på generalforsamlingen vedtaget. Skive kommune havde af besparelses grunde valgt at nedlægge broen.

Efter generalforsamlingen gik bestyrelsen straks i gang med en forhandling med Skive kommune, hvilke resulterede i, at broen hurtigt blev opsat. Jeg synes det var en rigtig god beslutning forsamlingen traf i denne sag, for der er rigtig mange grundejere der har stor fornøjelse af broen. Broen er opsat i begyndelsen af maj i år, og som I sikkert har bemærket, har Skive kommune lagt nye gangbrædder på.

Der er meget strand liv omkring broen, børn der fanger krabber og badende der gerne vil ud over stenene ved strandkanten for at komme ud til sandet når der bades. Mange der går en tur til stranden skal lige en tur ud på broen. At vi fik lavet en aftale med Skive kommune, det er et resultat, vi godt kan ønske hinanden tillykke med.

Søen.

På sidste generalforsamling fik bestyrelsen den tilkendegivelse, at vi ikke skulle gå i gang med en oprensning af søen, men skulle afvikle denne, det er et arbejde der nu er tilendebragt. Træerne er gravet op og bækken har fået et fint slynget løb. Området er blevet planeret og der er sået græs, hvor det var nødvendigt. Området skal nu have tid til at grønnes igen og vil derefter fremstå fint igen. Når vi har valgt, at fjerne træerne ovenfor søen, langs bækken, er det for at sikre en god vandgennem-strømning. Trærødder har truet med at lukke bækken. Det gav problemer i vinter. Pludselig kunne vi se bålpladsen sat under vand, et stort rør var sandet til. Vi måtte grave ned og fik spulet røret igennem så vandet kunne løbe frit, det er vigtigt, at disse rør fungerer efter hensigten, da det hurtigt kan blive sumpet. Derfor fjernede vi de omtalte træer og der blev hurtigt igen tørt.

Indklipning.

Når vi går tur gennem Ålbækparken kan vi virkelig glæde os over så pænt og velholdt området er holdt.

Mange steder slår grundejerne græsrabatterne og de fleste steder er træer og buske klippet ind som de skal og det er flot, men nogle få steder kniber dette og det er grundejerforeningens opgave at henstille til de pågældene grundejere om at få foretaget den nødvendige indklipning. Derfor har vi fra bestyrelsen valgt at skrive til alle grundejere, at de skulle få set efter om indklipningen var i orden. Hvert år udsender renovationsselskabet 4S en folder, hvoraf det kan ses hvordan indklipningen skal være foretaget. På foreningens hjemmeside kan man også finde disse oplysninger.

Bestyrelsen har her i begyndelsen af maj måned været en tur rundt i hele området for at besigtige indklipningen. De grundejere der endnu ikke har fået foretaget den nødvendige indklipning vil herefter blive kontaktet af Skive kommune. Det skal være sådan at større køretøjer uhindret kan benytte vore veje.

Det gælder renovation og køretøjer fra brandvæsenet. Og det skal også være sådan, at den normale trafik kan afvikles på de bærende dele af vejene, rabatterne er bløde og flyttes trafikken over i rabatten på grund af for lidt indklipning, ja så giver dette gener for de omkringboende grundejere, fordi rabatterne så køres op. Derfor er indklipning vigtig for alle.

Kontingent forhøjelsen.

I har sikkert bemærket at kontingentet til foreningen er steget med 100,00kr i år. Kontingent forhøjelsen blev aftalt på sidste års generalforsamling, og er knyttet til den årlige udgift til Skive kommune, som foreningen skal betale for at få broen opsat, nedtaget og lagt i depot.

Containerpladsen.

På sidste års generalforsamling lovede vi i bestyrelsen, at vi ville arbejde med at få løst problemerne

omkring container pladserne. En grundejer gav udtryk for, at det var generende, at der blev lagt

affald i et sådan omfang at det til tider flød med affald omkring container pladserne. Jeg var sidste

sommer ugentlig forbi disse pladser og langt de fleste gange var der ryddeligt. Det var især flasker

og papir/pap der få gange flød over. Det er naturligvis træls for den grundejer der skal døje med dette.

Løsningen er at man tager sit ekstra affald med hjem. Har man fx fragtet et indpakket fjernsyn med til

sit hus, så kan man altså også godt tage sin emballage med hjem igen. Har man udlejning af sit hus

bør man købe ekstra sækkemærker og sække, så affaldet kan placeres ved sit eget affald, så tager

skraldemanden det med ved alm. tømning.

Problemet med overskydende affald kan let løses hvis man er opmærksom på problemet. Vi har været

I dialog med 4S omkring disse forhold. I år får vi 6 ekstra tømninger af vores affalds poser, det skulle

gerne løse problemet. Så hermed en opfordring til alle om at være opmærksom på de gener for meget affald på containerpladserne kan give for de omkring boende grundejere. Det er en sag, vi bør

kunne løse i fællesskab på en fornuftig måde.

Præsentation af Ålbækparken.

Bestyrelsen har udsendt en invitation til alle grundejere om en rundvisning af vores område den 10. juli.

Det er Hans Hovgaard der er tur leder, Hans er født og opvokset i Ålbæk og har derfor et ret godt kendskab til området, der også rækker tilbage i tiden. Jeg vil opfordre alle interesserede til at møde frem, idet jeg er sikker på, at det bliver en interessant tur i vores område.

Overskødningen.

Boet efter Peter Bønding har rettet henvendelse til foreningen med henblik på at få overskødet 4 matr.

fra Peter Bønding til foreningen. Foreningen er forpligtig til at overtage disse matrikler, matriklerne

koster ikke foreningen noget, men foreningen skal betale sagsomkostninger ved overskødningen.

Sagsomkostninger dækker tinglysningsafgifter og et honorar til advokat. Områderne som foreningen

hermed overtager ligger placeret: vendepladsen ved no. 103-104-105, vendepladsen samt lidt vej ved

81-82-83-84. Endvidere vendepladsen og vejen ud for no. 69-70-71-72-73-74. Er nogen interesserede

i helt præcist at se, hvor arealerne er placeret, så er i velkomne til bagefter at se dette på et kort.

Vi har naturligvis undersøgt advokat priserne for at få foretaget denne overskødning og efter en

forhandling blev det advokathuset Smith Knudsen i Holstebro, der fik overdraget sagen. Afgiften til

staten ligger fast, så det er kun advokatens honorar, der kan forhandles, vi har fået regningen og

den er på små 8000,00kr.           

Vejene.

Vi er meget tilfredse med vejene. I år har vi fået lavet det sidste vejstykke som vi manglede. Det var

det nederste af stamvej nr.1. Det var især det område, der går over engen og broen, der trængte - det

er på plads nu. Vinteren 2010/11 var hård, men den lange periode med frost var god for vore veje,

vejene svækkes altid mest i perioder med frost og tø, men der er jo normal ikke meget trafik på denne

årstid, så vejene kom godt gennem årstiden. Vi kan konstatere, at grundejerne er flinke til at

udbedre mindre skader på vejene ved hjælp at de udlagt grusbunker, det er fint at ordningen med de

udlagte brusbunke fungerer så godt.

Gangbroer.

Vi blev i sensommeren 2010 opmærksomme på, at gangbroerne over bækken mellem stamvej 1 og 2

var i en dårlig stand. De gamle broer var lavet af jernbanesveller og de var efterhånden skredet fra

hinanden og dermed kunne der være en risiko ved at gå på broerne og derfor har vi lagt en ny

belægning på alle broerne, og alle skulle herefter kunne færdes sikkert over broerne. I forbindelse

med reparationen vil jeg gerne takke Ib Sloth, idet at det var Ib, der stod for arbejdet med at fremstille

de nye belægninger. Tak for hjælpen.

Forsikring.

Vi har tegnet en grundejer forsikring for Ålbækparken. Foreningen er grundejer af veje, stier, broer

og fælles arealer, så vi er dækket ind, hvis nogen kommer til skade på vores arealer, og der i den for-

bindelse bliver rejst erstatningskrav mod foreningen. Forsikringen koster ca. 700,00kr om året.

Hybenroser.

Hybenroserne kan være kønne at se på med deres grønne blade og smukke blomster, de vokser let

og giver dermed hurtigt læ, det er sikkert også derfor man i sin tid plantede hyben i området. Men

tiderne skifter, og nu ser man ikke helt så venlig på hybenroser, det er en invasiv plante, der uhæmmet vokser og kvæler andre bevoksninger, derfor skal hybenroser holdes nede og bekæmpes. Det er en pligt, som påhviler grundejerne. Det er vores opfattelse at hybenroserne har bredt sig meget, bla. på strandområdet. Derfor påbegyndte bestyrelsen sidste år dette arbejde og da vi i forvejen havde en aftale med en entreprenør, bad vi ham om at fjerne lidt af den hybenbevoksning, der var på stranden. Det var  imidlertidig ikke på et areal, der tilhører foreningen og vi havde ikke spurgt om lov hos den pågældende grundejer. Det var en fejl og dette har vi beklaget over for den pågældene grundejer, men vi vil hermed påpege, at det er grundejernes ansvar at holde disse bevoksninger nede, og det vil også fremover være grundejerne, der skal afholde udgifterne herfor. Det er kun et lille del foreningen ejer ved stranden, den største del er privatejet og også Skive kommune ejer et areal ovenfor badebroen.

Brandinspektøren.

Brandinspektøren har været på besøg, for at se om vores bålplads opfylder lovens krav, det er rigtig vigtigt for foreningen at disse ting er i orden, for resulterer et sct. Hansbål i en brand i området, ville det være rigtig skidt, hvis man efterfølgende kunne konstatere, at foreningen havde lavet en ulovlig afbrænding. Brandinspektøren godkendte vores bålplads, der opfylder alle krav om sikkerheds afstande dog skal de ansvarlige altid vurdere vind og vejr forholdene, lige som vi skal kontakte brandvæsen og politiet om, hvornår der afbrændes. Det var dejlig at få denne godkendelse så vi igen i år kan afholde vores sct. Hans bål på det sædvanlige sted, og vi kan godt allerede nu afsløre, at der ikke vil optræde et flag på bålet, og vi glæder os til at være vært med en pølse og øl/vand.

Arbejdsdag.

Foreningen havde indbudt til arbejdsdag fredag den 3. juni, vi var 14 herrer og en kvinde, kvinden var Sonja, der stod for forplejningen. Der blev savet træ fra opgravningen ved bækken, der blev repareret bænke, vi fik revet og sået græs i området ved søen, vi nåede det hele på ca. 4 timer og fik derefter en dejlig frokost, det var en nyttig og hyggelig dag. Bestyrelsen takker for indsatsen.

NB. Efter behov indkalder vi til arbejdsdag igen.

Den uskrevne regel.

Der er gennem de sidste år kommet en del nye medlemmer ind i vores forening. Sommerhuse bliver solgt og bliver overtaget af nye ejere, der er derfor god grund til at fortælle om en uskreven regel, der har været gældene i mange år. I weekends og helligdage, forsøger man så vidt det er muligt at undlade græsklipning og andet støj mellem kl. 12.00 til 14.00. Dette er naturligvis en påmindelse til alle grundejere i området og det er også min opfattelse, at det er sådan man bærer sig ad. Man viser hensyn!

Opgaver.

Vi har valgt i det næste år at have fokus på to arbejdsområder. Vi vil fortsætte oprensningen af bækken ved bålpladsen og der vil blive fældet lidt mere. Og så vil vi færdiggøre oprensningen af grøften mellem stamvej 1 og 2.

Adresser.

Når der sker adresse ændringer, så vil vi bede om at foreningen bliver gjort bekendt dermed, og det er både ved ændring af post adresse og når der skiftes ejerforhold i sommerhusene Det er en stor hjælp, hvis vi har de rette navne/adresser at arbejde med, på forhånd TAK.

Beretning godkendt.

Forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen til generalforsamling den 10.06.2011.

Protokollat af 08.06.1990, bortfalder idet det ikke opfylder gældende bestemmelse.

Der vedtages et nyt protokollat med flg. tekst: Alle sommerhusgrunde skal slås inden 15. juni.

Træer, buske, hække langs stam/stikveje, samt stier klippes ind til skel.

Såfremt arbejdet ikke er udført inden 15. juni vil bestyrelsen rette henvendelse til Skive kommune, som herefter foretager den nødvendige beskæring på grundejerens regning.

Forslaget vedtaget.


Fremlæggelse af regnskab. (blev fremlagt af kassereren og godkendt.

Indkomne forslag. Ingen.

Valg til bestyrelse. Bo Bertel og Sonja Jensen var på valg. Begge blev genvalgt.

Valg af suppleanter. Anny Sloth og Jytte Bundgaard, blev valgt.  

Valg af revisor. Børge Nielsen – genvalg.

Valg af revisor suppleant. Poul Larsen, blev valgt.

Fastsættelse af kontingent og bestyrelses honorar. Uændret.

Eventuelt.

Under eventuelt blev der foreslået at flytte badebroen længere mod nord.

Aflægge grusbunke ved Ålbæk strandvej.

Indkaldelse og andet post på mail.

Elektronisk kontingent betaling.

Henlæggelse af brændbart på bålpladsen fra 14 dage før sct. Hans.

Hunde Høm Hømmer opsamles. Burde være en selvfølge.

Hunde i snor. Burde være en selvfølge.

Bestyrelsen vil bearbejde disse forslag.

Bo Bertel afslutter generalforsamlingen og takker for et godt samarbejde i foreningen.


Med ønsket om en god sommer i Ålbæk  13.06.2011

mvh. sekretær Hans Hovgaard

Ålbækparkens grundejerforening

Formand Bo Bertel