Generalforsamling 2013

Generalforsamlingen den 14. juni 2013

Referat:

 

Formanden Hans Hovgaard bød de fremmødte velkommen til årets generalforsamling, og formanden så frem til en god generalforsamling, hvorefter formanden gik over til dagsordenens første punkt, som er valg af dirigent.

1. Valg af dirigent. 

Gert Kjærsgaard blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede, at

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter gav dirigenten ordet til formand Hans Hovgaard,

der fremlagde bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning til Generalforsamling  i  Ålbækparkens  Grundejerforening.

Vi startede som sædvanlig med Sct.Hans bål, det var noget af en våd omgang, men der var som

sædvane et rigtig godt fremmøde til pølser / vand & øl, alle tog vejret med godt humør.

I år har vi så, som vedtaget sidste år, 14 dage til at lægge grene & kviste på bålpladsen og det vil hjælpe nogle, som ikke lige er der den sidste uge før Sct.Hans.

Den 15.01.2013 kaldte Skive Kommune alle formænd for grundejerforeningerne til møde

om badebroer (igen), denne gang skulle der findes 300.000,00 kr i besparelse, men det var et rent parodimøde.  Da Skive Kommune jo gerne vil turisme, så kan man altså ikke spare mere

på badebroerne, da det jo bl.a er vandet man sælger til turisterne, så det møde sluttede uden at der blev flyttet et komma.

Vi fik i November 4S til at stille en 400L affalds container op ved stamvej 1, og det har resulteret i

at der ikke mig bekendt har været nogle problemer med affald det sidste år.

Vi har fået kendskab til at en grundejer har brugt det af foreningens udlagte grus ved sidevejene,

på egen grund, det er altså kun til at reparere sidevejene med, jeg går ud fra at det er engangs

foreteelse, så vi foretager os ikke mere i denne sag.

Den 04..04.2013 blev alle formænd for grundejerforeningerne igen kaldt til møde, denne gang på 4S i Kåstrup, det var et orienteringsmøde omkring nyt affalds system, hvor de lige ville høre vores mening. 

Man er ved at etablere et nyt affalds system, hvor man vil nedgraver nogle store beholdere nogle steder ved vores stamveje. Vi er så fri for skraldebil kørsel på vores sideveje, og lugt generne  vil jo også blive mindre og vi er ude over problemet i vinterhalvåret, så det er nogle klare fordele, men der vil nok kun blive en affalds Ø  for ca. hver  50 grundejere. I første omgang vil de  lave en affalds Ø  som forsøg i et eller andet sommerhusområde. Der vil blive en mindre betaling for renovation , jeg har set  tal på mellem 50 og 100kr. Vi vil gerne høre generalforsamlingens mening herom, selv om jeg ikke tror vi får meget at sige deri. Som i måske har bemærket har vi fået vores lille lager af trærødder kørt til Genfa i Ejsing til genbrug så nu ser det igen ryddeligt ud.

Vores veje har i år været begunstiget af en ret så tør efterår & vinter, så de ikke kostet noget særligt i vedligehold. I forbindelse med vores projekt Ålbæk strandpark skrider dette stille og roligt fremad, vi har på nuværende tidspunkt fået bevilget 40,000,00kr til vores  udspringsbro, så det er da godt på vej.

Jollehavnen står noget stille, jeg ved ikke hvad der sker, måske ikke ildsjæle nok, i dette projekt ?

Projekt Ålbæk Å og engen dernede skrider godt frem, vi har været til et møde den 15.04.2013, hvor vi fik en rigtig god dialog om hvad der skal ske med Svenningsens eng ned langs med asfaltvejen.

Først vil jeg takke familien Svenningsen for deres velvillighed med at give lov til at fælde træer på

deres grund og det vil måske ske allerede i år, men ideer til hvad der kunne gøres for at forskønne

området var der mange af. Stadsgartneren fra Skive Kommune var også med til mødet og han har jo den faglige overblik, så det bliver spændende ,hvordan det kommer til at se ud, når det engang bliver færdigt, nu skal vi lige først have pengene på plads.

Vi har lavet aftale med Skive Kommune om at fjerne tang mellem de to broer, hvis det giver gener

for badegæster, det var de meget velvilligt til at køre bort.

Telemast, som Telenor skal opstille, har jeg gravet lidt i, alle tilladelser fra Skive Kommune er givet i sommeren 2012 til opstilling af skorstenslignende mast , så det er ikke der det hænger. Så har jeg  haft

kontakt til Telenor, og det kan jeg sige ,det er ikke bare lige at ringe for at få deres tidsplan for opstilling, (selv om det er et teleselskab)  men langt om længe fik jeg en Tommy ved Telenor i telefonen, og han prøvede virkelig på at hjælpe  med en dato, men de kan kun sige formentlig medio sommeren 2014 +-½ til et helt år.  Men han fortalte noget andet, at hvis vi  modtager på 3G så skulle vi prøve 2G, det kunne formentlig give en bedre dækning, men spørg  mig ikke hvordan man ændrer til 2G.

Jeg vil igen i år opfordre alle hundeejere til at føre deres hunde i snor, da de ellers kan skræmmer vores vildt, som jeg tror alle nyder.

Jeg vil også gerne opfordre alle til at respektere unødig støj mellem kl 12 til 14, hver dag.

Vi vil igen i år gerne, hvis der er nogle der vil hjælpe med lidt oprydning ved vores bålplads og ved

vores gamle sø, denne arbejdsdag er den 22.06,2013 kl. 10.00 vi mødes ved bålpladsen, gerne

tilmelding herefter generalforsamlingen.

Jeg vil også gerne her takke alle grundejere for at være med til at holde vores områder så godt i orden, som  jeg synes det er. Vi ser næsten aldrig noget bare lige smidt og det er jo noget som alle er med til for at få det til at se sådant ud så tak for det!

Til sidst vil jeg også gerne takke hele bestyrelses holdet for det gode samarbejde der har været hele året, så tak for det.

Efter bestyrelsens beretning var aflagt, efterlyste dirigenten kommentarer/spørgsmål fra de fremmødte.

Der var spørgsmål vedr. den skitserede renovationsordning. Holdningen til den nye ordning var positiv.

Der blev oplyst, at man allerede nu havde indført ordningen på campingpladsen, og Jytte Bundgard kunne oplyse, at ordningen også var indført mange  steder f.eks ved andelsboligforeninger. Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen. som herefter blev godkendt af generalforsamlingen.

3.Fremlæggelse af regnskabet.

Dirigenten gav herefter ordet til foreningens kasserer Sonja Jensen, der fremlagde det reviderede og

godkendte regnskab.Af regnskabet fremgår det, at med udgangen af regnskabsåret er der et overskud

på 5995,68. Sonja Jensen oplyste, at de faste årlige udgifter var på ca. 60.000, samt at bestyrelsen ikke

påregner ekstraordinære udgifter for det kommende år.

Der var et spørgsmål fra salen vedr. foreningens udgifter til vejvedligeholdelse herunder indkøb af grus.

Sonja Jensen kunne oplyse, at bestyrelsen har indhentet tilbud på dette område. Det er bestyrelsens

opfattelse, at udgiften til vejene samt  til grus ikke kan fås hverken bedre eller billigere. Regnskabet

blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Indkomne forslag.

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet nogle forslag.

 

5.Valg til bestyrelse, revisor samt suppleanter.

Valg til bestyrelsen: Der var genvalg af Sonja Jensen og Bo Bertel.

Valg af suppleanter til bestyrelsen: 1. Anny Sloth   2. Jytte Bundgaard

Valg til revisor: Poul Larsen

Valg af revisorsuppleant: Claus Sønderkjær.

 

6. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorar.

Kontingentet fortsætter uændret. Bestyrelseshonoraret er også uændret.

Formanden oplyste at bestyrelseshonoraret er 2500,- pr år. Dette dækker alle de udgifter

som bestyrelsesmedlemmet har til f.eks kørsel, telefon, pc, traktement til bestyrelsesmøder m.m.

Generalforsamlingen tog dette til efterretning.

 

7. Eventuelt.

Anni Sloth spurgte, hvor mange år Ålbækparkens Grundejerforening havde eksisteret. Formanden mente,

at foreningen var stiftet i 1973. Altså måtte foreningen være tæt på et 40 års jubilæum. Anni Sloth foreslog,

at foreningen festligholder jubilæet, og Anni tilbød at være med i planlægningen. Bestyrelsen lovede at arbejde

videre med forslaget.

Clemmensen  takkede bestyrelsen for det gode arbejde, som bestyrelsen udfører.

Et medlem påpegede, at det var et problem i området med efterladenskaber fra hunde. Især i området ud for

campingpladsener det et problem. Formanden måtte konstatere, at det er et problem, som er velkendt. Det er

tidligere rejst overfor campingpladsen. Formanden lovede at tage en snak med campingpladsen igen om dette.

Herefter takkede dirigent Gert Kjærsgaard for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Formanden takkede for den gode ånd, som generalforsamlingen blev afviklet i. Formanden takkede dirigenten

for veludført arbejde.

Bestyrelsen vil hermed opfordre alle foreningens medlemmer til at melde adresseændringer og evt.salg af sommerhus

til bestyrelsen. Bestyrelsen bruger megen tid på at finde korrekte adresser, og foreningen bruger en del unødvendige

portopenge, når vi sender brev til forkerte adresser. Hjælp os venligst med dette !!

 

Ålbæk, den 15.juni 2013

Sekretær Bo Bertel.